Zakładamy przedszkole

Jeżeli podjęli już Państwo decyzję o otwarciu własnego zespołu wychowania przedszkolnego na wstępie polecamy zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Przedszkolnej z dnia 27.05.2009r. (i późniejszymi zmianami) oraz z przepisami Prawa budowlanego z 07.07.1994r. (Dz.U. Z 2006r. Nr 156 poz. 1118, z późn. zm.). Nasze działania powinniśmy podzielić na cztery grupy: lokal, kadra, program i dokumentacja. Poniżej przedstawiamy przykładowe etapy prac.

Etap 1

W celu dokonania rejestracji w odpowiedniej jednostce samorządu terytorialnego należy przygotować wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji punktu lub zespołu. Wniosek powinien zawierać:

1/

 

oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić placówkę i jej adres zamieszkania,

2/

 

wskazanie miejsca prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego,

3/

 

informację o warunkach lokalowych (zapewniających o możliwości prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy),

4/

 

projekt organizacji wychowania przedszkolnego,

5/

 

wykaz kadry pedagogicznej,

6/

 

oświadczenie o zapewnieniu realiacji podstawy programowej,

7/

uzyskanie pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz komendanta Państwowej Straży Pożarnej (o zapewnieniu lokalu, w którym mogą być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu).

Etap 2

Opracowujemy następujące dokumenty wewnętrzne punktu lub zespołu: karty zgłoszenia dziecka do placówki, rejestry rekrutacji, listę rezerwową, regulamin rekrutacji, umowy z rodzicami, kartę osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.

Etap 3

Po otrzymaniu zgody i uzyskaniu stosownego zaświadczenia z urzędu można przystąpić do realizacji kolejnego etapu – reklamy.

Należy przemyśleć jak chcemy przeprowadzić akcję promocyjną mającą na celu ogłoszenie, że zamierzamy otworzyć punkt lub zespół przedszkolny. Do wyboru mamy wiele możliwości od internetu, telewizji i radia, informacji rozpowszechnianej za pomocą gazet i czasopism, poczty, plakatów lub banerów. Wybór formy reklamy zależy od nas i środków finansowych jakie możemy na ten cel przeznaczyć. W przypadku otwarcia punktu lub zespołu w małej miejscowości lub wiosce możemy informacje o otwarciu punktu rozpowszechnić za pomocą plakatów i broszur.

Etap 4

Przystępujemy do adaptacji lub remontu pomieszczeń przeznaczonych na punkt lub zespół ustalamy listę rzeczy potrzebnych, aby dokonać remontu i adaptacji pomieszczeń zgodnie z wytycznymi z Rozporządzenia MEN i Sanepidu. Pierwszym ważnym kryterium o którym musimy pamiętać to wysokość pomieszczeń i powierzchnia przypadająca na jedno dziecko. Lokal powinien być zlokalizowany na parterze. Podłogę oraz ściany pomieszczeń należy tak wykonać, aby łatwo było je utrzymać w czystości. Pomieszczenia punktu lub zespołu powinny mieć zapewnioną wentylację i odpowiednią temperaturę. W pomieszczeniach sanitarnych montujemy (w zależności od ilości dzieci) umywalki, brodzik z natryskiem i miski ustępowe. W urządzeniach sanitarnych zapewniamy ciepłą wodę. Wysokość zamontowanych urządzeń musi być dostosowana odpowiednio dla dzieci. W pokojach przeznaczonych na pobyt dzienny dzieci należy zapewnić oświetlenie naturalne. Pomieszczenia te powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia minimum 3 godziny. Na podłogach położone panele, wykładziny i dywany muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty.

Etap 5

W przypadku przygotowywania posiłków w punkcie lub zespole należy ustalić warunki jakie musimy spełnić, aby kuchnia i pomieszczenia pomocnicze zostały odpowiednio do tego celu przygotowane.

Etap 6

Wybieramy pomieszczenie na:

a/ szatnię dla dzieci (każde dziecko musi mieć miejsce na okrycie wierzchnie),

b/ środków czystości i sprzęt, tak aby dzieci nie miały do niego dostępu.

Etap 7

Umieszczamy ogłoszenia (np. internecie, gazecie, urzędach pracy, telewizji) o poszukiwaniu kadry do punktu lub zespołu. Zatrudniony personel powinien posiadać odpowiednie wykształcenie. Ustalamy zakresy obowiązków i formę zatrudnienia dla przyszłych pracowników. Pamiętamy, aby wybrani kandydaci posiadali aktualną książeczkę zdrowia.

Etap 8

Wybieramy i zamawiamy mebelki dla dzieci, z uwzględnieniem wymagań ergonomii. Zamówienie na meble składamy odpowiednio wcześniej do wybranej firmy. W niektórych firmach czas realizacji zamówienia wynosi kilka tygodni. Zamówienie wysyłamy o tyle wcześniej, aby uniknąć kłopotliwej sytuacji, otwarcia placówki bez wyposażenia. Podobnie postępujemy z innym sprzętem, który wymaga dłuższego czasu realizacji.

Etap 9

Po ustawieniu mebli i sprzętu przystępujemy do oznaczenia drogi ewakuacyjnej i punktów z gaśnicami. Pamiętamy o umieszczeniu instrukcji obsługi.

Etap 10

Spośród personelu wybieramy osobę do sprawowania opieki nad apteczką. Osoba ta musi być przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Do apteczki dołączamy instrukcję udzielania pierwszej pomocy.

Etap 11

W ustalonym terminie rozpoczynamy nabór dzieci do przedszkola. Rodzice wypełniają karty zgłoszenia dziecka do przedszkola. Po zamknięciu rekrutacji powołana komisja, której przewodniczy dyrektor placówki ogłasza listę dzieci przyjętych do punktu lub zespołu.

Etap 12

Nauczyciele opracowują plany wychowania przedszkolnego i programy nauczania.

W pierwszym dniu pobytu dzieci w placówce, wychowawcy wyznaczają miejsca przy stolikach i krzesełka. Dzieci przynoszą do przedszkola “wyprawkę” w której powinny się znaleść takie rzeczy jak: pantofle na zmianę, ręczniczek, pościel, chusteczki higieniczne, bielizna na zmianę, kubeczek, pasta i szczoteczka do zębów.

Etap 13

Pobyt dzieci w placówce. Realizacja celi i zadań zgodnie z opracowanymi planami i podstawą programową.

 

.

  • Kontakt


    Kościerzyna, ul. Kupiecka 7
    telefon: 0 58 686 33 11
    lub 0607 66 33 11
    e-mail: przedszkole@bestchoice.com.pl